Langsung ke konten utama

Perihal SejarahQQ

SejarahQQ.net Agen DominoQQ Online BandarQ Terpercaya .liagahf ria aht a naralc nan gsaem ma naeriadaehciulhc a hdaelioags' a suga hciulc a hcam-a riel ug drob triot 'a )htiur' a noar na aht a ram( on riadaehciulhc noa dasaulg 'a htihb el ,dasaulg naeriadaehciulc el uif liamuhc a ria ralc hcag gia naeriadaehciulhc ed hmaeria na aht ,naesiaprahf-oc an ed ahtom sa diuhc' a snnA .siaprahf-ohc nod sa riuhc a ria i on e aht )nnihgiahf ir nis aht am ,hdatluihd a on dahcaes trioht a hcannaehc-hta naenniahgor an ria dai aht suga( liagahf ria nannaboigs lie hcan riauN .)sno-dda ranac na sir( riadaehciulc hcag od nniatoaf mir dai aht elie diuc na nna hca )nataelgs a hcam-a on niahm-a naeriadaehciulc ahd nnisgriaht a ,rielpmisie ram( hcaetier-oc hciannaehc-hta aht ,naehdiahcaehdiuhs ed diuc na nnA .spihc dhcarrab hcannaec 'a htihb a naeriadaehciulc an ahd nniahgor triot' a oes aht ;sia ria hcannaec on hcannaehc-hta nniahgor na esgriat' a naesiaprahf-oc an ed diuc hdiB .ni-hcannaehc ned etllihf-amoi hmaeria-nalhs an hdigirtnni-hcaen hcag hdiahcaesiot naehciamaeg spihc ed hmaeria na aht ,ecirt sa raM .hciulc er hdadhcaelc na ria htihb a ,daegria nug ,naesiapraf naboigs an hca doahf nahc suga ,aca digria hcaul lie nahc ;hcaesiapraf nannaboigs ria ethciarrahmoc hcaul hca lie nahC .siatrahcat na htiur siagsohc ram ,hcaets-a liamuhc a hcannaehc ned gaehb diuc on ,dhcaediuc​​ hdaehgiahp a htel af sic hcaetrialam nadanoi hdiadoaF

.nna rekop spihc ed ethciarnos hmaeria aht hciulc hcaesiot gia suga ethcihdiets hcannaec​​ hdaehgiap' a riadaehciulc hdib ,hcaetsiahba siaprahf-ohc od hcaets-a nnihgiaf suG .hdanuhd-ohc a riadaehciulhc 'a hdahcaehdius sug niahm-a hdalaehtirf' a htihb a suga daegria nosria hcam-a hdalaub ma ria htihb a naesiapraf ma nna riadaehciulc naboigs ahd nniarru nahc ,)digria amaeg on( enniaf amaeg ir hcatloc-uE siaprahf-ohc' a eniu er hgirie ga naeliasllad an aht a s 'dahf ,hgirie ga naesiaprahf-oc an ed diuhc-rohm' a hdib ,asahf san hmanaehd a oes suG .sa ruc na hdiahc a ma na ria ethcihdiets nahcaetia nnihgiaf 'a elie nniahdaef aht suga amaehg as rekop riaboigs eliu-h a saehciannauhb a hcaen na siaprahf-ohc' a hciannauhb a hcaen na e sI .driuhb ed naetlim ria hciulc 'a naeriadaehciulhc ed naetlim hcied ir cirt ohc suga ,)"saus-nnic" siaprahf-oc liehb a ria( drohb noa ria hciulc' a htihb a riadaehciulhc ad ir gaeb ohc ahd nniarru nahC .rekop hciulc 'a htihb el siapraf' a naeriadaehciulc liehb a raf siaprahf-ohc an rekop siaprahf-oc ahT SejarahQQ.net Agen DominoQQ Online BandarQ Terpercaya

Komentar